Κώστας Κανάκης

O Κώστας Κανάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕEΠΓ) στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου διδάσκει από το 2000. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην διασταύρωση της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας, της γνωσιακής γλωσσολογίας και της ανθρωπογλωσσολογίας, όπως αποτυπώνεται στη μονογραφία του Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης (Εικοστός Πρώτος, 2007) και τους συλλογικούς τόμους Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender (Cambridge Scholars Publishing, 2010 με τους Β. Καντσά και Κ. Γιαννακόπουλο) και Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Εικοστός Πρώτος, 2011). Η έρευνά του εστιάζει στην ενδεικτική σχέση γλώσσας, φύλου και σεξουαλικότητας και στην εθνογραφική έρευνα του γλωσσικού τοπίου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Από το 2017 είναι εκδότης (με τον Θ. Παραδέλλη) του περιοδικού AWPELAegean Working Papers in Ethnographic Linguistics.